Stöd och Trygghet för Hemtjänstpersonal vid Demensvård

När personal inom hemtjänsten utsätts för sexuella trakasserier av en brukare som har demens och inte kan kontrollera sina handlingar, måste situationen hanteras med lika mycket omsorg för personalens säkerhet och välbefinnande som för brukaren.

Demensvård Hemtjänst och Trakasserrier

Här är stegen och åtgärderna enligt de relevanta lagarna och riktlinjerna:

Arbetsmiljölagen (AML)

Förebyggande åtgärder:

 • Riskbedömning: Arbetsgivaren ska genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella risker för trakasserier inom hemtjänsten. Detta inkluderar att bedöma arbetsmiljön i de olika hemmen där personalen arbetar.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM): Arbetsgivaren måste implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innefattar att identifiera, utvärdera och åtgärda risker för trakasserier.

Arbetsmiljöansvar:

 • Åtgärdsplan: Arbetsgivaren ska ha en åtgärdsplan för att hantera situationer där personal utsätts för trakasserier, vilket kan inkludera att omorganisera arbetsuppgifter eller erbjuda extra stöd till den drabbade personalen.
 • Arbetsutrustning och resurser: Det kan vara nödvändigt att tillhandahålla arbetsutrustning eller andra resurser för att skydda personalen, som till exempel personlarm eller stöd från kollegor vid riskfyllda uppdrag.

Diskrimineringslagen (DiskL)

trackaserrier hemtjänstpersonal

Tolkningsfråga:

 • Diskrimineringslagen fokuserar på avsiktliga trakasserier. När det gäller trakasserier från en dement brukare, är arbetsgivarens ansvar att förebygga och åtgärda situationen mer relevant än att lagföra brukaren.

Socialtjänstlagen (SoL)

Kvalitet och trygghet:

 • Verksamheten inom hemtjänsten måste bedrivas med god kvalitet och säkerhet för både brukare och personal. Detta innebär att arbetsgivaren måste hitta en balans mellan att skydda personalen och ge adekvat omsorg till den dementa brukaren.

Praktiska åtgärder

Rapportering och utredning:

 • Personalen ska omedelbart rapportera incidenter av sexuella trakasserier till sin chef eller arbetsmiljöansvarig.
 • Arbetsgivaren ska omedelbart utreda händelsen och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda personalen.

Stöd och utbildning:

 • Utbildning: Personalen bör få utbildning i att hantera svåra beteenden hos dementa personer, inklusive hur man skyddar sig själv och andra i sådana situationer.
 • Stöd: Stöd ska erbjudas till den personal som utsätts för trakasserier, inklusive samtal med företagshälsovård eller annan professionell hjälp.

Anpassning av arbetsmiljön:

 • Arbetsgivaren kan behöva anpassa arbetsmiljön för att minska risken för trakasserier. Detta kan innebära att justera arbetsrutiner, använda skyddsutrustning, eller ha extra personal vid besök hos särskilt utsatta brukare.

Samarbete med andra vårdgivare och anhöriga:

 • Det kan vara nödvändigt att samarbeta med andra vårdgivare, anhöriga och eventuellt socialtjänsten för att hitta bästa möjliga lösning för både brukaren och personalen. Detta kan inkludera att se över om brukaren kan behöva extra stöd eller omplacering till en miljö som bättre kan hantera deras beteende.

Sammanfattning

När trakasserier drabbar personal inom hemtjänsten från en dement brukare, måste arbetsgivaren agera enligt arbetsmiljölagen för att säkerställa personalens säkerhet och välbefinnande, och samtidigt upprätthålla omsorgen för brukaren enligt socialtjänstlagen. Genom utbildning, stöd, riskbedömning och anpassning av arbetsmiljön kan arbetsgivaren skapa en trygg arbetsmiljö för personalen och en god vårdmiljö för brukaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *